ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์

ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน


ยุทธศาสตร์ ๑
** หมู่บ้านที่ต้องการเปิดใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 08-1976-3301 (เฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์) **

สารสนเทศยุทธศาสตร์ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง