สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 12 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 ตาเมียง 0 0 0
ม.2 หนองจูบ 0 0 0
ม.3 พนมดิน (เก่า) 0 0 0
ม.4 พนมดิน (ใหม่) 0 0 0
ม.5 หนองคันนา 0 0 0
ม.6 โนนมะยาง 0 0 0
ม.7 โคกแสลง 0 0 0
ม.8 หนองคันนาสามัคคี 0 0 0
ม.9 พูนสุข 0 0 0
ม.10 พนมดิน 0 0 0
ม.11 เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0
ม.12 ตาเมียง 12 0 0 0
รวม 0 0 0