ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
171 | 305ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
14ความต้องการฝึกอาชีพ
78ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
171รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
31ข้อมูลแหล่งน้ำ
7


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2566