ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
158 | 625ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
5ความต้องการฝึกอาชีพ
9ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
49รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2566