ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
200 | 616ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
36ความต้องการฝึกอาชีพ
30ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
190รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2566