ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
341 | 1,577ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
18ความต้องการฝึกอาชีพ
104ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
6รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
0ข้อมูลแหล่งน้ำ
12


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 6 กรกฎาคม 2563