ข้อมูลสารสนเทศ รวม 3 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
227 | 936ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
21ความต้องการฝึกอาชีพ
143ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
94รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
70ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566