ข้อมูลสารสนเทศ รวม 3 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
449 | 1,698ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
43ความต้องการฝึกอาชีพ
277ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
344รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
179ข้อมูลแหล่งน้ำ
12


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566