ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
57 | 336ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
9ความต้องการฝึกอาชีพ
6ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
23รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2566