ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
120 | 708ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
6ความต้องการฝึกอาชีพ
83ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
120รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
36ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 มิถุนายน 2563