ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
161 | 474ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
31ความต้องการฝึกอาชีพ
138ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
152รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
113ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566