รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 20,877,730.57 20,894,002.96 -16,272.40 7,939,802.40 18,238,149.00 3,226,262.34
เฉลี่ย/คร./ปี 129,675.35 129,776.42 -101.07 49,315.54 113,280.43 20,038.90
เฉลี่ย/คร./เดือน 10,806.28 10,814.70 -8.42 4,109.63 9,440.04 1,669.91
จำนวน (คร.) (%) 113 (70.2%) 113 (70.2%) 113 (70.2%) 70 (43.5%) 70 (43.5%) 58 (36.0%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.19 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (161 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 มิถุนายน 2563