รายการ พืชฤดูฝน 16 ครัวเรือน (69.6%) พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (4.3%) ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (4.3%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 981,680.00 61,355.00 13,200.00 13,200.00 45,000.00 45,000.00
ต้นทุน 307,530.00 19,220.63 800.00 800.00 0.00 0.00
กำไรสุทธิ 674,150.00 42,134.38 12,400.00 12,400.00 45,000.00 45,000.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.35 ของครัวเรือนทั้งหมด (57 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 0 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2566