รายการ พืชฤดูฝน 93 ครัวเรือน (61.2%) พืชฤดูแล้ง 12 ครัวเรือน (7.9%) ปศุสัตว์/ของป่า 31 ครัวเรือน (20.4%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 2,799,420.00 30,101.29 209,874.00 17,489.50 1,556,965.00 50,224.68
ต้นทุน 1,299,895.00 13,977.37 162,324.00 13,527.00 1,018,307.00 32,848.61
กำไรสุทธิ 1,499,525.00 16,123.92 47,550.00 3,962.50 538,658.00 17,376.06
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.41 ของครัวเรือนทั้งหมด (161 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 9 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 69 ไร่
บ่อน้ำ 8 บ่อ รวมพื้นที่ 3 ไร่
ที่นา 7 บ่อ รวมพื้นที่ 33 ไร่
ที่ไร่ 8 บ่อ รวมพื้นที่ 18 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 14 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 4 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 มิถุนายน 2563